Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Syfte och huvuddrag

Planens syfte är att medge pågående markanvändning, bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra fastighetsregleringar för att ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.