Parkvägen 8 och Parkvägen 14
översiktsplanenBilden visar ett utsnitt från Lidingös översiktsplan. Planområdet markerat med röd cirkel.

Översiktsplan

I Lidingös översiktsplan är området utpekat som Bostad, inklusive park, skola och andra bostadskomplement. Planområdet ligger även inom område som är utpekat som utredningsområde trafik i gällande översiktsplan. Utredningsområdet rör tidigare planer för en eventuell omläggning av Södra Kungsvägen, som inte längre är aktuella, vilket framgår i översiktsplanens aktualitetsförklaring 2020-04-30.

Gällande detaljplanBilden visar ett utsnitt från gällande detaljplan för södra delen av Lidingö 10:77 och Lidingö 10:80. Fastigheterna är markerad med röd oval.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:80 är huvudsakligen Förslag till ändring och utvidgande av stadsplan för del av stadsdelen Skärsätra från mars 1968 (0186-23/1972D). Planen anger användningen Tmj (Område för motor- och järnvägstrafik samt underjordiska ledningar) för större delen av fastigheterna. I fastigheternas norra del finns en liten del som omfattas av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan från april 1983 (0186-P86/0626-0).

Gällande detaljplan för fastigheten Lidingö 10:89 samt den norra delen av Lidingö 10:77 och Lidingö 10:80 är Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan från april 1983 (0186-P86/0626-0). Planen anger användningen A (Område för allmänt ändamål) för hela fastigheten Lidingö 10:89 där också stor del av fastigheten omfattas av prickmark (Mark som inte får bebyggas). Norra delen av Lidingö 10:77 och Lidingö 10:80 har användningen Park och Parkväg.

Gällande detaljplanBilden visar ett utsnitt från gällande detaljplan för Lidingö 10:89 samt norra delen av Lidingö 10:77 och Lidingö 10:80. Berörd del av planområdet är markerad med röd oval.

Riksintressen

Inga riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken berörs av planen.

Planens överensstämmelse med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken

Detaljplanen är förenlig med bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken avseende lämplig användning av mark- och vattenresurser.

Miljömål

En bedömning har gjorts av hur detaljplanen överensstämmer med de nationella miljömålen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att aktuell detaljplan inte hindrar uppfyllandet av de nationella miljömålen.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Luft

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft.

Vatten

Vattenförekomsten som planområdet avvattnas till är Lilla Värtan. Lilla Värtan har enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2022) statusklassning och miljökvalitetsnormer enligt nedan.

Vattenförekomst Lilla Värtan

Ekologisk status

Kemisk status

Befintlig status

Otillfredsställande

Uppnår ej god status

Miljökvalitetsnormer

Måttlig ekologisk status till 2039

God kemisk ytvattenstatus 2027. Undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.