Parkvägen 8 och Parkvägen 14
PlanområdetBilden visar en karta där planområdet är markerad med svart oval.

Lägesbestämning

Planområdet ligger i stadsdelen Skärsätra och omfattar fastigheterna Lidingö 10:77, Lidingö 10:80 och Lidingö 10:89. Planområdet ligger i anslutning till Parkvägen strax norr om Södra Kungsvägen i närheten av Lidingöbanans hållplatser Skärsätra och Kottla. På fastigheten Lidingö 10:77 står ett fristående enbostadshus och på angränsande fastighet Lidingö 10:80 står tillhörande komplementbyggnad. På fastigheten Lidingö 10:89 står ett fristående enbostadshus. Byggnaden har tidigare tillfälligt även använts som korttidsvistelse för barn eller ungdomar utanför det egna hemmet och som förskola.

Areal

Planområdet har en yta på cirka 3532 kvm.

Markägoförhållanden

Följande fastigheter ingår i planområdet.

  • Fastigheten Lidingö 10:77 ägs av Lidingö Stad och har en area på cirka 1773 kvm.

  • Fastigheten Lidingö 10:80 ägs av Lidingö Stad och har en area på cirka 583 kvm.

  • Fastigheten Lidingö 10:89 ägs av Lidingö Stad och har en area på cirka 1000 kvm.

PlanområdetBilden visar en fastighetskarta. Berörda fastigheter är markerade med röd linje.