Parkvägen 8 och Parkvägen 14
Bostadshuset på fastigheten Lidingö 10:77Bostadshuset på fastigheten Lidingö 10:77

2023-06-08

MSN/2021:223

Antagandehandling

LAGA KRAFT 2023-12-19

Tillhör Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut den 21 november 2023 § 184

Camilla Vikman Sekreterare


Planbeskrivning tillhörande detaljplan för

Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Fastigheterna Lidingö 10:77, Lidingö 10:80 och Lidingö 10:89