Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Planens syfte är att medge pågående markanvändning, bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra fastighetsregleringar för att ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.


Kottlavägen 15 17A 17B

Planens syfte är att medge pågående markanvändning. Den nya detaljplanen ska möjliggöra avstyckningar och fastighetsregleringar för att separata och ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Därtill ska även gata och infarter till fastigheterna säkerställas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och förvansknings- och varsamhetsbestämmelser.


Geväret 23

Planens syfte är att ändra gällande detaljplans användningsbestämmelse HK (handel och kontor), till bostadsändamål. En ändring av markanvändningen till bostadsändamål skulle bekräfta pågående markanvändning. Detaljplaneförslaget tillåter samma byggrätt för fastigheten som i gällande detaljplan, med en största byggnadsarea på 250 kvm och en högsta nockhöjd på 42 meter över angivet nollplan fördelat på ett enbostadshus med en tillhörande komplementbyggnad. På grund av fastighetens utsatta läge gentemot Södra Kungsvägens buller reglerar plankartan uteplats mot stilla sida samt prickmark för att säkerhetsställa att byggnaden placeras på tillräckligt avstånd från vägen.


Palmen 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Palmen 1 från allmänt ändamål till bostäder för gruppboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).