Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Nedan redovisas plankartans bestämmelser med tillhörande förklaring och syfte.

Bestämmelser:

Förklaring/syfte:

Användning av allmän platsmark:

GATA

Del av befintlig lokalgata

 

Användning av kvartersmark:

B

Bostäder

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark:

Begränsning av markens nyttjande.

Korsmark.

 

Yta markerad med korsmark på plankartan får endast förses med komplementbyggnad och andra anläggningar än byggnad

Fastighetsstorlek

 d 1, d2

Minsta fastighetsstorlek regleras till 1000 kvm för Lidingö 10:89. Minsta fastighetsstorlek regleras till 2300 kvm för Lidingö 10:77 och 10:80. 10:77 och 10:80 uppfyller tillsammans kravet på minsta fastighetsstorlek, men inte ensamma. Syftet är att dessa två ska sammanläggas.

 

Höjd på byggnadsverk

 h1, h2

Befintlig nockhöjd på byggnad där skydd av kulturvärden och varsamhetsbestämmelser finns sätts ut till 27 meter över angivet nollplan. För en eventuell ny huvudbyggnad på Lidingö 10:89 medges en nockhöjd på 31 meter över angivet nollplan vilket medger en lite högre höjd än befintlig byggnad.  

Komplementbyggnader får en högsta byggnadshöjd om 3 meter och en högsta nockhöjd om 4 meter. Syftet är att komplementbyggnader tydligt ska vara underordnade huvudbyggnaden.

Placering

 p1

Komplementbyggnad ska placeras minst tre meter från fastighetsgräns för att säkra att underhåll kan ske på den egna fastigheten.

För Lidingö 10:89 gäller att huvudbyggnad ska placeras minst 3,5 meter från fastighetsgräns.

 

Rivningsförbud

r1

Rivningsförbud införs på byggnad på fastigheten Lidingö 10:77 som klassats som kulturhistoriskt särskilt värdefull.

Utformning

 f1

Utformningsbestämmelser införs för att bebyggelsen ska bibehålla befintlig karaktär. Huvudbyggnad ska uppföras friliggande. Endast en bostad får inredas i byggnaden. Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak, mansardtak eller valmat tak. För Lidingö 10:77 gäller att tillbyggnad på ursprunglig byggnadsvolym ska göras varsamt och ta hänsyn till befintlig karaktär.

Utförande

 b1

Minst 60% av fastighetsarean inom kvartersmark ska vara genomsläpplig för att säkra att dagvatten kan omhändertas lokalt. Takvatten ska infiltreras inom fastigheten.

För ny huvudbyggnad på fastigheten Lidingö 10:89 gäller att byggnaden ska placeras och utformas efter befintlig terräng. Sprängning, schaktning och fyllning ska minimeras. Mindre nivåskillnader upptas med förhöjd sockel. Schaktning och fyllning är inte tillåtet förutom i direkt anslutning till planerad byggnad eller för att möjliggöra infart till byggnaden.

Utnyttjandegrad

 e1, e2, e3

För Lidingö 10:89 medges en största byggnadsarea för huvudbyggnad på 200 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvm.

För Lidingö 10:77 och 10:80 medges en största sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader på 80 kvm, varav den enskilt största får vara 40 kvm.

Varsamhet

 k1

Varsamhetsbestämmelser införs för byggnad på Lidingö 10:77 eftersom byggnaden innehar särskilt kulturhistoriskt värde. Ändring av byggnaden ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktär som enkel jugendvilla från tidigt 1900-tal vad avser volym, proportioner, utformning och detaljeringsnivå.

Ändrad lovplikt

 a1

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Byggnaden på Lidingö 10:77 är kulturhistoriskt särskilt värdefull och regleras med ändrad lovplikt. Detta innebär att en fristående komplementbyggnad, komplementbostadshus, tillbyggnader, takkupor samt inredning av ytterligare bostad som annars är lovbefriade enligt PBL 9 kap. 4 a-c §§ prövas mot bestämmelserna i detaljplanen.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen får laga kraft.