Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Lidingö stad är huvudman för allmän platsmark.

Tidplan

Planen beräknas antas kvartal 3 2023. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Avtal

Eftersom Lidingö stad är fastighetsägare för samtliga fastigheter inom planområdet upprättas inga avtal under detaljplaneskedet.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Lidingö stad är fastighetsägare för samtliga fastigheter inom planområdet.

Fastighetsbildningsåtgärder och marköverföringar

Under detaljplanens genomförande förväntas staden ansöka om lantmäteriförrättning och sälja av styckade och sammanlagda fastigheter. Fastighetsåtgärder beskrivs under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser.

Rättigheter (gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter)

Inom planområdet gäller två officialservitut med aktnummer 0186-15/15.8 som belastar Lidingö 10:77 och 0186-15/15.9 som belastar Lidingö 10:80. Servituten är till förmån för fastigheten Lidingö 8:1 som ägs av Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik. Servitutet ger rätt att anlägga, underhålla och förnya skyddsstaket längs med järnvägen. Vid fastighetsreglering av 10:77 och 10:80 behöver servituten belasta den nya fastigheten.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Nedan redovisas en tabell för de fastigheter där konsekvenser uppstår.

Fastighet

Konsekvens

Lidingö 10:77

Fastigheten blir för liten enligt detaljplanens regleringar och behöver sammanläggas med Lidingö 10:80. Del av fastigheten planläggs som Gata och den delen bör regleras för att ingå i vägfastigheten Lidingö 10:564. Vid fastighetsreglering och sammanläggning behöver officialservitut med aktnummer 0186-15/15.8 belasta den sammanlagda fastigheten.

Lidingö 10:80

Fastigheten blir för liten enligt detaljplanens regleringar och behöver sammanläggas med Lidingö 10:77. Vid sammanläggning behöver officialservitut med aktnummer 0186-15/15.9 belasta den sammanlagda fastigheten.

Lidingö 10:564

Del av planområdet inom fastigheten Lidingö 10:77 som planläggs som Gata bör fastighetsregleras med vägfastigheten Lidingö 10:564. Att del av fastigheten planläggs som allmän plats ger fastighethetsägaren rätt att kräva inlösen av staden, enligt 14 kap 20§ PBL. Marken bör därför regleras till 10:564 innan fastigheten säljs till privatperson.

Lidingö 10:89

Blir inte möjlig att stycka av.

Fastighetskonsekvenskartor

Nedan redovisas en fastighetskonsekvenskarta för de fastigheter där fastighetsreglering kommer behövas.

Bilden visar en karta över hur fastigheterna kan sammanläggas och regleras.Bilden visar en karta över hur fastigheterna kan sammanläggas och regleras.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom stadens VA-verksamhetsområde och endast en av fastigheterna är anslutna till kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Anslutningsavgifter för kommunalt VA tillkommer.

Ledningar, tele, fiber och digital kommunikation

Befintliga ledningar till planområdet bedöms kunna bevara sin nuvarande placering. Hänsyn till ledningarna behöver tas vid eventuella ändringar inom fastigheterna. Om en ledningsflytt blir nödvändig ska det ske i överenskommelse med ledningsägare och kontakt med ledningarnas huvudman ska tas i samband med det. Eventuell flytt bekostas av initiativtagaren.

Ekonomiska frågor

Utgifter och inkomster

Detaljplanen bekostas av Lidingö stad. Inkomst kommer vid markförsäljning och när planavgift tas ut i samband med bygglov.

Lantmäteriförrättning

Lidingö stad ansvarar för att ansöka och bekosta lantmäteriförrättningar som krävs för planens genomförande.