Parkvägen 8 och Parkvägen 14

Detaljplanens handlingar

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar

Planbeskrivning (detta dokument)

Plankarta i storlek A3 i skala 1:1000

Plan-och bygglagen

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Illustration över process för standard planförfarande. Pilar från vänster till höger som pekar mot laga kraft. Pil ett; förfas, pil två; samrådsskede, pil tre; granskning, pil fyra; granskningsutlåtande, pil fem; antagande, slutsteg; laga kraft. I dagsläget befinner vi oss i antagnadeskedet.Illustration över process för standard planförfarande. Pilar från vänster till höger som pekar mot laga kraft. Pil ett; förfas, pil två; samrådsskede, pil tre; granskning, pil fyra; granskningsutlåtande, pil fem; antagande, slutsteg; laga kraft.

Förfarande och planprocess

Detaljplanen tas fram med standardförfarande. Detaljplanen kommer antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Se mer om processen på sid 2.

Tidplan

Beslut om planuppdrag: 2022-03-23 § 3

Samråd: 2023-01-12 – 2023-02-09

Granskning: 8 maj – 29 maj 2023

Antagande: Kvartal 3-4 2023

Lagakraft cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2021 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna Lidingö 10:77 och 10:89 som är bebyggda med fristående enfamiljshus. Innan försäljning behöver en ny detaljplan upprättas då gällande detaljplaner inte medger bostadsändamål. Kommunstyrelsens planutskott beslutade 23 mars 2022 att överlåta till miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM. Den nya detaljplanen ska säkerställa att marken är lämplig för bostadsändamål och reglera lämpliga byggrätter på fastigheterna.

Uppdrag

Kommunstyrelsens ansökan om plan- och försäljningsuppdrag gällande fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89 inkom 15 mars 2021. Kommunstyrelsen uppdrog åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna efter att ny detaljplan vunnit laga kraft. En ny detaljplan ska tas fram som medger pågående markanvändning för att bebyggelsen ska vara planenlig inför försäljning.

Kommunstyrelsens planutskott överlät till miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2022 att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanen inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken (MB). Bedömningen har gjorts med stöd av utförd undersökning enligt 6 kap. 6 § MB och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Detaljplanen berör endast ett mindre, lokalt område som i dag inte innehar några kända höga naturvärden. Detaljplanen innebär ingen skada på ekologiskt känsliga områden eller riksintressen. Planen bedöms inte innebära någon stor negativ påverkan på närboende. Planens genomförande bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. Planen bedöms inte hindra möjligheten att uppnå nationella, regionala och kommunala miljömål. Konsekvenserna av planens genomförande bedöms varken enskilt eller sammantaget innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken.