Kottlavägen 15 17A 17B
Ett av bostadshusen inom planområdet, på fastigheten 10:564Ett av bostadshusen inom planområdet, på fastigheten 10:564

2023-10-24

MSN/2021:221

Antagandehandling

LAGA KRAFT 2024-06-13

Tillhör Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut den 21 november 2023 § 185

Camilla Vikman Sekreterare

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för

Kottlavägen 15, 17A och 17B

Fastigheterna Lidingö 10:573, Lidingö 10:574 samt del av Lidingö 10:564